Logo 保良局李城璧中學舊生會
Po Leung Kuk Lee Shing Pik College Alumni Association
加入舊生會
最新消息
相簿
老師資料
舊生會簡介
舊生委員會
舊生會憲章
聯絡我們
主頁
楊 君 儒
楊 君 儒 老 師  為 舊 生 會 之 當 然 顧 問地址: 新界荃灣西柴灣角荃景圍安賢街12 - 20 號