Logo 保良局李城璧中學舊生會
Po Leung Kuk Lee Shing Pik College Alumni Association
加入舊生會
最新消息
相簿
老師資料
舊生會簡介
舊生委員會
舊生會憲章
聯絡我們
主頁

舊生會足球賽 28-Nov-2003

DSCF0057 DSCF0063 DSCF0065 DSCF0067
DSCF0072 DSCF0076 DSCF0084 DSCF0086
DSCF0087 DSCF0092    地址: 新界荃灣西柴灣角荃景圍安賢街12 - 20 號