Logo 保良局李城璧中學舊生會
Po Leung Kuk Lee Shing Pik College Alumni Association
加入舊生會
最新消息
相簿
老師資料
舊生會簡介
舊生委員會
舊生會憲章
聯絡我們
主頁

OPEN DAY 22 Feb 2003

DSCF0003 DSCF0016 DSCF0019 DSCF0020
DSCF0033 DSCF0052 DSCF0081 DSCF0082
DSCF0083 DSCF0116 IMG_5560  地址: 新界荃灣西柴灣角荃景圍安賢街12 - 20 號