Logo 保良局李城璧中學舊生會
Po Leung Kuk Lee Shing Pik College Alumni Association
加入舊生會
最新消息
相簿
老師資料
舊生會簡介
舊生委員會
舊生會憲章
聯絡我們
主頁

成立舊生會 21-Jun-2003

DSC02422 DSC02425 DSC02427 DSC02434
DSC02435 DSC02436 DSC02437 DSC02438
DSC02440 DSC02441 DSC02442 DSC02443
DSC02444 DSC02452 DSC02462 DSC02463
DSC02464 DSC02466    地址: 新界荃灣西柴灣角荃景圍安賢街12 - 20 號